Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Schadeautoverkopen.nl Deze voorwaarden gelden vanaf 01-01-2016              NEEM DEZE VOORWAARDEN GOED DOOR ALVORENS U EEN VOERTUIG AANBIED ARTIKEL 1.DEFINITIES Bieder: een RDW erkende autobedrijf te weten Schadeautoverkopen.nl  of een RDW erkende autobedrijf waarvoor Schadeautoverkopen.nl in naam bied Koper: een RDW erkende autobedrijf te weten Schadeautoverkopen.nl  of een bedrijf waar Schadeautoverkopen.nl naar verwijst Verkoper: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een bedrijf die een auto heeft aangeboden op www.Schadeautoverkopen.nl en het bod door middel van een bevestigende e-mail,telefoongesprek,of sms heeft geaccepteerd. Transactie: Een wederzijdse verplichting, waarbij Schadeautoverkopen.nl   zich verplicht de auto af te nemen en de verkoper zicht verplicht de auto te leveren tegen het bod dat gedaan is minus eventuele schade / technische mankementen niet omschreven op het inkoopformulier Taxatie: Het (in)schatten van de waarde van een auto in verband met een Bieding door een Bieder Wederpartij: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een autobedrijf die een auto aanbied of heeft aangeboden op  Schadeautoverkopen.nl dan wel via email, whatsapp of per telefoongesprek.  ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden hebben toepassing op alle transacties, bemiddelingen, overeenkomsten, taxaties en overige verbintenissen welke verband hebben met werkzaamheden van Schadeautoverkopen.nl De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van andere partijen, zowel kopers als verkopers worden van de hand gewezen Een Wederpartij ten aanzien van wie deze algemene voorwaarden eerder van toepassing zijn geweest, wordt geacht ook akkoord te gaan ook al is er niet opnieuw overeengekomen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Individuele afwijkende bepalingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen, zijn slechts bindend indien deze nadrukkelijk en schriftelijk door partijen zijn overeengekomen. Indien Schadeautoverkopen.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Schadeautoverkopen.nl  in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen ARTIKEL 2. DIENSTEN De dienstverlening van Schadeautoverkopen.nl  ziet alleen en uitsluitend op het bemiddelen bij een wederzijds bindende afspraak over een Transactie tussen Koper en Verkoper. Schadeautoverkopen.nl heeft de mogelijkheid zelf een Auto te kopen rechtstreeks van de verkoper. Schadeautoverkopen.nl heeft ook de mogelijkheid auto’s niet ingekocht via Schadeautoverkopen.nl   te verkopen. ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN De verkoop en het aanbieden  van  een  Auto via www.Schadeautoverkopen.nl  is voor de Verkoper kosteloos Zodra er een transactie heeft plaatsgevonden tussen verkoper en koper, de verkoper is akkoord gegaan met het bod van Schadeautoverkopen.nl   , is de verkoper verplicht de auto te verkopen aan  Schadeautoverkopen.nl  of een derde partij waar Schadeautoverkopen.nl naar verwijst. Het is verboden de auto te verkopen aan een andere derde partij, buiten Schadeautoverkopen.nl   om. Gebeurd dit toch, zal Schadeautoverkopen.nl   15% van het bod in rekening brengen van de verkoper. Met een minimum van 250 euro incl BTW. Verkoper ontvangt dan een factuur welke aan Schadeautoverkopen.nl  dient te voldaan zijn binnen 14 dagen. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Euro’s te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum contant, door storting of overmaking op de factuur aangegeven bankrekening van   Schadeautoverkopen.nl. Bij een te late betaling worden de incassokosten minimaal € 45,- doorbelast. Wanneer het uitblijven van de betaling blijft, wordt dit uit handen gegeven aan een professionele incassobedrijf. Alle kosten die hieruit voorkomen op grond van artikel 6:96 lid 2 Burgerlijk Wetboek, bij u als verkopende partij in rekening worden gebracht. Bij een te vorderen bedrag tot en met € 2.500,00 bedragen de incassokosten 15% van de hoofdsom met een minimum van € 45,00. De administratie van Schadeautoverkopen.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van gedane betalingen en van door Schadeautoverkopen.nl  verrichte werkzaamheden. Biedingen door Schadeautoverkopen.nl   zijn inclusief BTW indien expliciet anders is aangegeven. ARTIKEL 4. LEVERING EN OVERDRACHT Wanneer een aanbieder het bod van de bieder aanvaard komt de transactie tot stand. Bieder is vanaf dat moment koper. Acceptatie van een bod kan uitsluitend aangegeven worden door een e-mailbericht te sturen, of een SMS of ander telefonisch bericht waarin hij akkoord gaat met het bod. Daarin staat de prijs en het kenteken en of VIN nummer van de auto vermeld Wanneer  verkoper het voertuig aanbied (Telefonisch,Per mail,Sms via het contact/inkoopformulier of in welke vorm dan ook) en  koper aangeeft akkoord te gaan met de  vraagprijs van verkoper,is de overeenkomst gesloten,en is verkoper verplicht de auto te verkopen aan bieder/koper Een afspraak voor de overdracht dient op initiatief van de verkoper binnen 48 uur gemaakt te zijn. Dit kan middels: telefonisch contact op te nemen of via een e-mailbericht te sturen, of een SMS of ander telefonisch bericht. Een koper verplicht zich direct na overdracht de auto te voldoen middel contante betaling of bank overschrijving aan de verkoper. Mits de auto niet aan de omschrijving voldoet zoals ingegeven op in inkoop formulier van Schadeautoverkopen.nl De overdracht dient binnen 7 dagen gerealiseerd te zijn. Is dit niet het geval, zal Schadeautoverkopen.nl 15% van het bod in rekening brengen van de verkoper. Met een minimum van 250 euro incl BTW Koper en verkoper hebben het recht op verlenging van de termijn genoemd in 6. Deze verlenging dient in overleg met Schadeautoverkopen.nl  bepaald te zijn. Indien er door verkoper en/of koper de termijn en eventuele verlenging van de termijn overschreden wordt zal er door  Schadeautoverkopen.nl  15% van het bod in rekening brengen van de verkoper. Met een minimum van 250 euro incl BTW Het herroepingsrecht op grond van de Wet Verkoop op Afstand is niet van toepassing, aangezien het hier een verkoop bij opbod betreft. Derhalve is de wettelijke bedenktijd van 7 dagen niet van toepassing. Indien er door de Verkoper na de totstandkoming van de Transactie wordt besloten na het bevestigen middels een e-mailbericht te sturen, of een SMS of ander telefonisch bericht waarin hij akkoord gaat met het bod of telefonisch akkoord gaat met het bod, om de levering niet te laten plaatsvinden, worden te allen tijde de administratiekosten in rekening gebracht. te weten, 15% van het bod, met een minimum van 250 euro incl BTW. Als is overeengekomen dat de auto opgehaald wordt, dient hiervoor een mogelijkheid te zijn tussen 9:00uur en 21:00uur en binnen 7 dagen na akkoord van bod. Op een afgesproken plek waar de auto op een trailer geladen kan worden. Zodra de koper en verkoper geen afspraak kunnen maken of hier niet tot overeenstemming kunnen komen, zal de koper een tijd en datum aangeven. Voordat de koper de auto betaald dient hij eerst uitgebreid in de gelegenheid gesteld te worden het voertuig te rijvaardigheid te testen en op schade te controleren. Schade, boetes of andere daarbij mogelijk komende kosten dienen voor rekening van koper te zijn. Wanneer de koper constateert dat de omschrijving gegeven door verkoper via Schadeautoverkopen.nl  afwijkt van de auto, zowel technische als optische gebreken. Heeft de koper het recht de kosten hiervan in mindering te brengen van het bod. Dit dient een redelijk bedrag te zijn. Gaat de verkoper hier niet mee akkoord, zal een 15% van het bod in rekening worden gebracht aan de verkoper. Met een minimum van 250 euro incl BTW Voordat de koper tot betaling overgaat dient hij in de gelegenheid gesteld te worden het volledige kentekenbewijs, het VIN nummer en kenteken te controleren van de auto. De koper is verplicht dit te doen. De koopsom te weten het bod of het bod met een bedrag dat in mindering gebracht is in verband met eventuele gebreken, dient direct contant of per bak aan de verkoper voldaan te worden. Een kwitantie is verplicht ter controle van de betaling ARTIKEL 5. PRIVACY De verkoper is verplicht alle gegevens ingegeven op de Schadeautoverkopen.nl   naar  waarheid te hebben ingevuld. Schadeautoverkopen.nl  mag ervan uitgaan dat de gegevens verleent door de verkoper op www.Schadeautoverkopen.nl naar waarheid is ingevuld. Schadeautoverkopen.nl  ervan uit gaan dat het e-mail adres verstrekt door de verkoper klopt. Is dit niet het geval, zal het bedrag of de transactie niet veranderen, ook de daaruit voortvloeiende consequenties niet. De verkoper staat garant voor de echtheid en waarheid van de verstrekte informatie aan Schadeautoverkopen.nl   , Schadeautoverkopen.nl  aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. Schadeautoverkopen.nl is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Schadeautoverkopen.nl  zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID Schadeautoverkopen.nl  accepteert geen enkele aansprakelijkheid anders dan bepaald in deze algemene voorwaarden. Schadeautoverkopen.nl  is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor de door haar verleende diensten. Behoudens opzet of grove schuld is  Schadeautoverkopen.nl niet aansprakelijk voor eventuele schade die geleden wordt aan de hand van door Schadeautoverkopen.nl verstrekte informatie en/of diensten. Schadeautoverkopen.nl  is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor welke schade ontstaan door of het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie zijdens de wederpartij. Schadeautoverkopen.nl  heeft ten allen tijden het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de wederpartij ongedaan te maken, waarbij de wederpartij haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen. De wederpartij vrijwaart  Schadeautoverkopen.nl  tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, met een Transactie samenhangen. ARTIKEL 7. GESCHILLEN Op de algemene voorwaarden en de gesloten overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. ARTIKEL 8 . DRUK- EN TYPEFOUTEN Onder voorbehoud van druk- en typefouten.Schadeautoverkopen.nl aanvaardt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
Chat Nu
06-18351303